Säännöt

Suomen Angiologiayhdistys – Finska Föreningen för Angiologi

1 §

Yhdistyksen nimi on Suomen Angiologiayhdistys-Finska Föreningen för Angiologi ja kotipaikka Helsingin kaupunki.

2 §

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää angiologian tieteellistä ja käytännöllistä kehitystä, toimia yhdyssiteenä vastaaviin ulkomaisiin yhdistyksiin sekä valvoa angiologisten potilaiden etuja.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi järjestää kokouksia, luentoja, esitelmätilaisuuksia sekä jatkokoulutuskursseja, tehdä esityksiä ja antaa lausuntoja, harjoittaa julkaisutoimintaa ja suorittaa varojen hankintaa myyjäisten, arpajaisten ja keräysten avulla sekä ryhtyä muihinkin angiologisten potilaiden etujen edistämistä tarkoittaviin samanlaisiin toimenpiteisiin.

3 §

Yhdistyksen jäseniksi voidaan ottaa lääkäreitä sekä henkilöitä, jotka harjoittamallaan tutkimustyöllä tai muulla tavoin ovat osoittaneet perehtyneensä angiologiaan.

Kunniajäseniksi yhdistys voi kutsua angiologian alalla ansioituneita koti- tai ulkomaisia henkilöitä. Lisäksi yhdistys voi ottaa kannatusjäseniä. Päätös jäseneksi ottamisesta tai kunniajäseneksi kutsumisesta on tehtävä yhdistyksen hallituksen kokouksessa.

4 §

Yhdistyksen tili- ja toimintavuotena on kalenterivuosi. Yhdistyksellä on oikeus kantaa jäseniltään vuosittaista jäsenmaksua, jonka suuruuden määrää vuosikokous. Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.

5 §

Jos jäsen haluaa erota yhdistyksestä, tulee hänen siitä ilmoittaa kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokouksessa.

Hallitus voi erottaa yhdistyksen jäsenen, joka kirjallisesta kehotuksesta huolimatta on laiminlyönyt jäsenmaksun suorittamisen kahtena peräkkäisenä vuotena, tai joka asiaankuulumattoman ja hyviä tapoja loukkaavan toimintansa takia on katsottu yhdistykseen sopimattomaksi.

6 §

Yhdistyksen toimeenpanevana elimenä on hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja varainhoitaja sekä viisi muuta jäsentä.

Hallituksen jäsenet valitaan kolmeksi vuodeksi siten, että heistä eroaa joka vuosi kolme jäsentä. Ensimmäisenä ja toisena vuonna erovuorossa olevat valitaan arvan perusteella.

7 §

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään neljä jäsentä on kokouksessa saapuvilla.

8 §

Hallituksen tehtävänä on

 1. hoitaa yhdistyksen asioita ja edustaa sitä,
 2. panna täytäntöön yhdistyksen kokouksen päätökset,
 3. hoitaa yhdistyksen taloudellista toimintaa,
 4. antaa vuosikokoukselle kertomus yhdistyksen toiminnasta edellisenä toimintavuotena,
 5. ryhtyä muihin yhdistyksen toiminnan kannalta tarpeellisiin toimiin.

9 §

Yhdistys kokoontuu vuosikokoukseen helmi-toukokuun aikana sekä tarpeen mukaan ylimääräisiin kokouksiin. Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle, jos vähintään kymmenesosa yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta ilmoitetun asian käsittelemistä varten kirjallisesti pyytää.

Kutsu yhdistyksen kokoukseen on tiedotettava vähintään 14 päivää ennen kokousta Suomen Lääkärilehdessä julkaistavalla kuulutuksella ja kirjeellisesti kullekin jäsenelle

10 §

Vuosikokouksessa

 1. esitetään hallituksen kertomus edelliseltä toimintavuodelta ja tilinpäätös edelliseltä tilivuodelta sekä tilintarkastuskertomus,
 2. vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille,
 3. vahvistetaan talousarvio kuluvaksi toimintavuodeksi,
 4. määrätään jäsenmaksun suuruus
 5. valitaan yhdistyksen hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle pykälän 6§ mukaisesti,
 6. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja näille varamiehet.

Jos yhdistyksen jäsen tekee hallitukselle tammikuun 15. päivään mennessä esityksen yksilöimänsä asian käsittelystä vuosikokouksessa, tulee hallituksen ottaa asia vuosikokouksessa käsiteltäväksi.

11 §

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi sihteerin tai varainhoitajan kanssa.

12 §

Päätös yhdistyksen purkamisesta tai näiden sääntöjen muuttamisesta voidaan tehdä yhdistyksen kokouksessa, jos asia on mainittu kokouskutsussa ja kirjeellisesti kullekin jäsenelle kuukautta ennen kokousta julkaistussa tiedotuksessa.

Yhdistyksen purkamista tai sääntöjen muuttamista koskeva päätös on tehtävä vähintään 2/3 enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä.

Yhdistyksen lopettamista koskevaa päätöstä ei voida tehdä, jos vähintään kymmenen jäsentä kokouksessa ilmoittaa haluavansa jatkaa yhdistyksen toimintaa.

13 §

Jos yhdistys purkaantuu tai lakkautetaan, luovutetaan sen varat Suomen Lääkäriliitolle käytettäväksi mikäli mahdollista angiologian alaan kuuluvan tutkimustyön edistämiseksi.

Stadgar

1 §

Föreningens namn är Suomen Angiologiayhdistys – Finska Föreningen för Angiologi och hemort Helsingfors stad.

2 §

Föreningens ändamål är att befrämja angiologins vetenskapliga och praktiska utveckling, verka som förbindelselänk med motsvarande utländska föreningar och bevaka de angiologiska patienternas intressen.

I och för fullgörande av sitt ändamål kan föreningen anordna möten, föreläsningar, föredragstillfällen och kurser för fortsatt utbildning, göra framställningar och ge utlåtanden, bedriva publikationsverksamhet och anskaffa medel genom basarer, lotterier och penninginsamlingar samt vidtaga andra åtgärder för främjandet av angiologin och angiologipatienternas jämförda fördelar.

3 §

Som medlemmar i föreningen kan antas läkare och personer, som genom sitt forskningsarbete eller på annat sätt visat sig behärska angiologin.

Till hedersmedlemmar kan föreningen kalla såväl inhemska som utländska personer, som gjort sig förtjänte inom angiologin. Därutöver kan föreningen anta understödsmedlemmar. Beslut om medlemskap och inkallande av hedersmedlemmar fattas vid föreningens styrelsemöte.

4 §

Föreningens räkenskaps- och verksamhetsår är ett kalenderår. Föreningen har rätt att av sina medlemmar uppbära en årlig medlemsavgift, vars storlek fastställes av årsmötet. Av hedersmedlemmar uppbäres icke medlemsavgift.

5 §

Såvida medlem önskar avgå ur föreningen, äger han att härom skriftligen meddela föreningens styrelse eller dess ordförande eller muntligen vid föreningens möte.

Styrelsen kan utesluta föreningens medlem, som trots skriftlig uppmaning under två varandra följande år har ururaktlåtigt att erlägga medlemsavgift, eller som ansetts olämplig som föreningsmedlem på grund av obefogad verksamhet och bryter mot god sed.

6 §

Föreningens verkställande organ är styrelsen, som består av ordförande, viceordförande, sekreterare, och ekonom samt fem andra medlemmar.

Styrelsen väljs för tre år sålunda att varje år avgår tre styrelseledamöter. De ledamöter, som under det första och andra verksamhetsåret är i tur att avgå utses genom lottning.

7 §

Styrelsen samkallas av ordföranden och är beslutför om förutom ordföranden eller viceordföranden minst fyra ledamöter är närvarande vid mötet.

8 §

Styrelsens uppgift är

 1. handha föreningens skötsel och representera densamma,
 2. bringa i verkställighet de beslut, som fattas vidföreningens möten,
 3. sköta föreningens ekonomi,
 4. avge till årsmötet berättelse över föreningens verksamhet för föregående verksamhetsår,
 5. vidtaga andra för föreningens verksamhet nödvändiga åtgärder.

9 §

Föreningen sammanträder till årsmöte i februari-maj och vid behov till extraordinarie möten.

Styrelsen utfärder kallelse till föreningens möten. Extraordinarie möte bör utlysas om minst en tiondedel av föreningens medlemmar skriftligt anhåller härom av styrelsen i och för behandling av ett meddelat ärende.

Sammankallande av möte bör ske minst 14 dagar före mötet genom kungörelse i Finlands läkartidning och skriftligt till varje medlem.

10 §

Vid årsmötet

 1. framlägges styrelsens berättelse över föregående verksamhetsår, bokslutet för föregående räkenskapsår och revisionsberättelse,
 2. fastställes bokslutet och beviljas ansvarsfrihet för styrelsen och andra räkenskapsskyldiga,
 3. fastställes budgeten för det innevarande verksamhetsår,
 4. fastställes medlemsavgiftens storlek,
 5. väljes föreningens styrelsemedlemmar i stället för de, som är i turatt avgå i enlighet med § 6,
 6. väljes två revisorer, samt suppleanter för desamma.

Om föreningsmedlem till styrelsen före den 15. Januari gör framställning om att en specifierad fråga upptas till behandling vid årsmötet, bör styrelsen upptaga den till behandling vid årsmötet.

11 §

Föreningens namn tecknas av ordföranden och viceordföranden gemensamt eller någondera av dem gemensamt med sekreteraren eller ekonomen.

12 §

Beslut om föreningens upplösande eller förändring av dess stadgar kan göras vid föreningens möte, såframt saken har nämnts i möteskallelsen och skriftligen delgivits samtliga medlemmar en månad före kallelsen till mötet. Beslut om upplösning av föreningen eller förändring av föreningens stadgar bör fattas med 2/3 majoritet av de avgivna rösterna.

Beslut om föreningens upplösande kan ej göras om minst tio vid mötet närvarande medlemmar önskar fortsätta föreningens verksamhet.

13 §

Om föreningen upphör eller upplöses, överlåtes dess egendom till Finlands läkarförbund att såvitt möjligt användas för befrämjande av forskningsarbete inom angiologin.